http://www.probono.witryna.info/

 

 

 

 

ANALIZA NIEZGODNOŚCI STATUTU PZŁ Z KONSTYTUCJĄ

I

PRAWEM UNIJNYM

 


.                                                                                                                 

1. Statut Polskiego Związku Łowieckiego i Prawo Łowieckie naruszają:


Art. 12 Konstytucji, który mówi:


„Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych,  organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń  ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.


2. Statut Polskiego Związku Łowieckiego i Prawo Łowieckie naruszają:


Art. 58 p.1  Konstytucji, który mówi:


„Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się”.

Art. 42.1. Ustawy z dnia 13.10.1995 r. „Prawo łowieckie” mówi:


Art. 42.1. Polowanie może być wykonywane przez członków Polskiego Związku Łowieckiego lub cudzoziemców, o których mowa w art. 42a ust. 1, za zgodą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.


W Polsce uprawianie łowiectwa uwarunkowane jest członkostwem w Polskim Związku Łowieckim.


Ustawy i Statut Polskiego Związku Łowieckiego nie dopuszczają do tworzenia innych związków łowieckich.  Niedopuszczalne jest w Polsce uprawianie łowiectwa przez osoby  niebędące członkiem PZŁ. Zmuszanie do członkostwa w Polskim Związku Łowieckim stanowi naruszenia praw obywatelskich, zagwarantowanych Konstytucją.

Członkostwo w Polskim Związku Łowieckim warunkuje otrzymanie pozwolenia na broń myśliwską. Jest bardzo trudne otrzymanie pozwolenia na broń myśliwską, jeśli nie jest się członkiem PZŁ, a chce się polować za granicą. Władze Polskiego Związ- ku Łowieckiego wykorzystują monopol na polowanie, narzucając niekonstytucyjne ustawy łowieckie dające zarządzającym pełną kontrolę i władzę, w celu osiągania niekontrolowanych dochodów finansowych i bezkarnego łamania  prawa łowieckiego. Monopol polskiego Związku Łowieckiego zmusza do podporządkowania się  myśliwych woli zarządzających Związkiem.


Rozdział VII § 32 p.5 Statutu PZŁ mówi w p. 5 o warunku uzyskaniu zgody na założenie Koła Łowieckiego przez Zarządy Okręgowe:


zapewnienie zarządu okręgowego, właściwego z uwagi na położenie obwodu łowieckiego, o gotowości wystąpienia z wnioskiem o jego wydzierżawienia”


Uniemożliwia to zakładaniu Kół łowieckich członkom Związku niemającym poparcia Władz Okręgowym.


A więc Statut PZŁ narusza konstytucyjne prawo do zrzeszania się.


Rozdział XII § 77 p. 2.b mówi o automatycznym rozwiązaniu koła z powodu :

„niedzierżawienia przez okres co najmniej jednego roku żadnego obwodu

Łowieckiego

Tym samym statut Polskiego Związku Łowieckiego i Prawo Łowieckie naruszają

Konstytucję i  Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który mówi:


Artykuł 11.p 1 – Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się mówi:


„Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzenia się oraz do swobodnego stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów”.


A więc Polski Związek Łowiecki nie dopuszcza istnieniu Kół Łowieckich bez wydzierżawionych terenów łowieckich.


3. Statut Polskiego Związku Łowieckiego i Prawo Łowieckie naruszają:


Art. 31 p.1 i 2 Konstytucji, który mówi:


„Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować  wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.”


A więc nie wolno zmuszać nikogo, by być członkiem PZŁ, jedynej dopuszczalnej obecnie organizacji łowieckiej, by polować.


Tym samym Statut Polskiego Związku Łowieckiego narusza Europejską Konwentcję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności:


Artykuł 17 – Zakaz nadużycia praw

„Żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie może być interpretowane jako przyznanie jakiemukol wiek Państwu, grupie lub osobie prawa do podjęcia działań lub dokonania aktu zmierzającego do zniweczenia praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji, albo ich ograniczenia w większym stopniu, niż to przewiduje Konwencja”.


4. Statut Polskiego Związku Łowieckiego i Prawo Łowieckie naruszają: Art. 32 p. 1 i 2  Konstytucji, który mówi:


„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.


A więc obywatele polscy mają niezbywalne prawo do zakładania dowolnych organizacji łowieckich.


5. Statut Polskiego Związku Łowieckiego naruszą:


Art. 45 p. 1 Konstytucji,  który mówi:


„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”.

Statut Polskiego Związku Łowieckiego nie dopuszcza do odwoływania się od wyroków sądów łowieckich do sądów powszechnych. Jedynie w wypadku utraty członkostwa w kole łowieckim lub Związku, można się od tych decyzji odwoływać się do sądów powszechnych. A więc w wypadku skazania na bardzo nieraz dotkliwe kary jak wieloletnie – 3 letnie zawieszenie w prawach polowania i w prawach myśliwego, często z obowiązkiem ponownego zdawania egzaminu łowieckiego jak nowo wstępujący.  Od tych decyzji nie można odwoływać się do sądów powszechnych. Było wiele przypadków, gdy myśliwy uniewinniony był w sądzie powszechnym, a za tą samą sprawę ( podejrzenie) skazywany był przez sąd łowiecki. Sąd łowiecki lub decyzja organu Polskiego Związku Łowieckiego była nadrzędna nad wyrokami Sądu Powszechnego.

Rozdział VI § 25 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego mówi:


„Po wyczerpaniu postępowania wewnątrz organizacyjnego, w sprawach dotyczących utraty członkostwa w Zrzeszeniu, zainteresowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej przed sądem powszechnym”


Jest to sprzeczne z  Art. 45. Konstytucji który mówi:


Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”.


Tym samym statut Polskiego Związku Łowieckiego narusza Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności., która mówi :Artykule 6 p.1 – Prawo do rzetelnego procesu sądowego

„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym”.


Artykule 7 p.1  – Zakaz karania bez podstawy prawnej

„Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie  stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. Nie będzie również wymierzona kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć w czasie,  gdy czyn zagrożony  karą został popełniony”.

Sądy łowieckie wykorzystują monopolistyczną władzę, pozwalającą nakładać na myśliwych dotkliwe kary, od których nie można odwoływać się do Sądów Powszechnych. Wielokrotnie te kary, nakładane są na „nieposłusznych” członków Związku, z rażącym naruszeniem prawa łowieckiego.


6. Statut Polskiego Związku Łowieckiego narusza:


Art. 51.p.1 Konstytucji, który mówi:


„Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą”.


Statut Polskiego związku Łowieckiego nie przewiduje usunięcia informacji nieprawdziwych,      niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą łowiecką.


7. Statut Polskiego Związku Łowieckiego narusza:


Art. 54 Konstytucji, który mówi:


Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i  rozpowszechniania  informacji”.

Za rozpowszechnianie informacji o nadużyciach w Polskim Związku  Łowieckim, w celu   doprowadzenia do likwidowania patologii w Związku, o nadużyciach  jego działaczy, o domaganiu się przestrzega-nia prawa łowieckiego przez prominentnych myśliwych, jest się wykluczany z Polskiego Związku Łowieckiego pod byle pretekstem.


Tym samym statut Polskiego Związku Łowieckiego narusza Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, której :


Artykuł 10. p. 1 mówi– Wolność wyrażania opinii:


„Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”.


8. Statut Polskiego Związku Łowieckiego narusza:


Art. 63 Konsytucji, który mówi:


„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa”.

Prawo to jest nagminnie łamane, bowiem skargi na działalność prominentnych członków Polskiego Związku Łowieckiego i jego organy jest traktowana za zamach na Polski Związek Łowiecki i pod absurdalnymi oskarżeniami, skarżący są usuwani ze Związku.


9. Statut Polskiego Związku Łowieckiego narusza:


Art. 77 p. 1  który mówi:


Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.  Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw”.

Statut Polskiego Związku Łowieckiego nie przewiduje żadnej rekompensaty, ani moralnej ani rzeczowej dla niesłusznie oskarżanych i skazanych przez organa Polskiego Związku Łowieckiego.


10. Statut Polskiego Związku Łowieckiego narusza:


Art. 78 Konstytucji,  który mówi:


„Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej  instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa”.

Statut Polskiego Związku Łowieckiego nie przewiduje możliwości odwoływania się od orzeczeń i decyzji podjętych na szczeblu Koła Łowieckiego, Zarządu Okręgowego i Zarządu Głównego, jeśli te decyzje i orzeczenia nie stanowią wykluczenia z Koła lub Związku. Bardzo nieraz dotkliwe kary, nakładane na myśliwych w wielu wypadkach są nieraz równoznaczne z usunięciem z Koła lub Związku, ale nie mogą być zaskarżane w Sądach Powszechnych.


11. Statut Polskiego Związku Łowieckiego wprowadził przepisy w Związku

nie gwarantujące demokratycznej kontroli nad Związkiem.


Oddział 2 p.  Naczelna Rada Łowiecka  Statutu Polskiego Związku Łowieckiego mówi o zakresie działalności w p. 14f:


„powoływanie i odwoływanie przewodniczącego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej”


Tym samym Naczelna Rada Łowiecka ma pełen wpływ na ustalenia Głównej Komisji Rewizyjnej, którą może w zależności od potrzeb dowolnie dowoływać i powoływać.


12. Statut Polskiego Związku Łowieckiego w Rozdziale XVI Oddział 1 Główna Komisja Rewizyjna § 159 mówi:


„Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli i analizy działalności organizacyjnej, gospodar- czej i finansowej Zarządu Głównego”

A więc poza wszelką kontrolą pozostaje Naczelna Rada Łowiecka.13. Statut Polskiego Związku Łowieckiego Oddział 6. Okręgowa Rada Łowiecka


§ 127 Do zadań Okręgowej Rady Łowieckiej należy p.11e:


„powoływanie i odwoływanie przewodniczącego i członków okręgowej komisji rewizyjnej”


A więc Okręgowa Rada Łowiecka ma pełną kontrolę nad działalnością Komisji Rewizyjnej i może dowolnie manipulować wynikami jej działalności.


14. Statut Polskiego Związku Łowieckiego w Rozdziale XVI oddział 2 § 161


p.1 mówi:


„Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do kontroli i analizy działalności organizacyjnej,  gospodarczej i finansowej zarządu okręgowego”.


A więc poza wszelką kontrolą pozostaje Okręgowa Rada Łowiecka.


15. Prawo łowieckie - Ustawa z dnia 13 października 1995 r.


Art. 28. p. 1 mówi:

Obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego ..”


A więc Ustawa nie dopuszcza do wydzierżawienia terenów łowieckich innym podmiotom i organizacjom łowieckim.


Art. 29.1.mówi:


„Obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej..”


A więc Polski Związek Łowiecki ma monopol na wskazanie, komu należy wydzierżawić obwód łowiecki.


Rozdział IX Utrata Członkostwa w Kole, § 44 p. 2 mówi:


2) gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje  bądź  zasady etyki i tradycji łowieckiej.
Zapis ten nie ma żadnego umocowania prawnego w kodeksach karnych i cywilnych.

Dla PZŁ jest zapisem „wytrychem” do stosowania przy każdej potrzebie szykanowania myśliwego, o nieograniczonych możliwościach, nieograniczonych przepisem maksymalnych karach.

I dlatego „w potrzebie”, skazuje się myśliwego raz na naganę, „w innej potrzebie” na wykluczenie z PZŁ.PONADTO:


Polski Związek Łowiecki nie dostosował się do podziału administracyjnego Państwa.

W miejsce Zarządów Wojewódzkich Polskiego Związku Łowieckiego powołał, w chwili ustanowienia 16 województw, 49 Zarządów które nazwał Okręgowymi. Podyktowane to było chęcią zachowania licznej grupy pracowników administracji Polskiego Związku Łowieckiego i myśliwych     współdziałających z nimi, mających z tego tytułu rozliczne nie ustawowe przywileje. Ta grupa bezkrytycznie popiera w interesie swoich stanowisk wszystkie zarządzenia Władzy Głównej.

A rozchodzi się o niebagatelne pieniądze, jakimi bez społecznej kontroli szeregowych myśliwych   obdzielają się członkowie Władzy Łowieckiej. Jest największą tajemnicą, ile zarabiają funkcjonariusze łowieccy ze składek w końcu płaconych przez szeregowych członków Polskiego Związku Łowieckiego.
Opracowali:


Witold Maziarz                                                                                                                                                   Mariusz Bółtowiczhttp://www.probono.witryna.info/